Transfers VIP en Alicante

Juridiska termer

Home »  Juridiska termer

Juridiska termer

Ansvarsfriskrivning

Identifiering av företag

Allmän information i samband med artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli, tjänster i informationssamhället och den elektroniska handeln.

Företagens namn på leverantören av informationssamhället:
DMG VIP LIMOUSINES S.L.
Registrerad Adress: C/ Félix Rodríguez de La Fuente Nº 10 - Par. Emp. Elche-Torrellano - 03203 Alicante-Spanien
Registrerad information i handelsregistret i Alicante: Volym 3641, Bok: 0, Folio 157, sidan A-132127, Inscription 1
Skatteregistreringsnummer: B54664867
E-post: reservas@alicanteviptransfer.com

Villkor för tillgång till och användning av nätet

Användare

När du använder den här webbsidan accepterar du samtidigt denna webbplats och uttrycker fullt var i de allmänna villkoren som publiceras av DMG VIP LIMOUSINES (här efter DMG). Tillgång till internet är föremål för godkännande av villkor som kan gälla där så är lämpligt.

Ädringar

DMG förbehåller sig rätten att ändra, ensidigt, när som helst utan förvarning dessa villkor. I dessa fall ska ge offentligt varning så tidigt som möjligt. Likaså förbehåller DMG sig rätten att ändra, ensidigt, när som helst och utan föregående meddelande, presentation och konfiguration av nätverket.

Tillgänglighet

Webbplatsen är designad och programmerad enligt internationella riktlinjer för tillgänglighet, vilket gör den tillgängligt för alla att använda.

För att göra detta, har Internet utvecklats i enlighet med World Wide Web Consortium, presentationen på Cascading Style Sheets, och med standard HTML-kod.

Tillgång till och användning av webbsidan

Tillgång till och användning av nätet är gratis för användarna och kräver ingen föranmälan i allmänhet. Men för att få tillgång och användning av viss information och tjänster som erbjuds via online är registrering ett krav.

Användaren accepterar reglerna för användning, och att inte ge sitt användarnamn och lösenord till en tredje part, och att meddela till DMG så snart så möjligt, om förlust och stöld eller risk för tillgång av en annan person.

Begränsningar i användningen

När du har full tillgång till vår hemsida så att du kan se all information som finns på sidan, och göra kopior för privat bruk, antas det att innehållet är eget bruk och inte ges till tredje part. därför:

 • Det är inte tillåtet att reproducera, kopiera, distribuera, modifiera eller överföra information från webbplatsen, om du inte har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren eller om det är tillåtet enligt lag.
 • Det är inte tillåtet att använda den information som finns i nätet för direkt försäljning eller andra kommersiella ändamål, skicka oönskade meddelanden till en majoritet av människor, oavsett syfte, samt marknadsföra på något sätt den här informationen.
 • Det är inte tillåtet att ta bort, makulera eller manipulera upphovsrätt och andra uppgifter som identifierar rättigheter för DMG eller dess innehavare, liksom tekniska skyddsanordningar, digitala fingeravtryck eller andra skyddsmekanismer.
 • Du har inte behörighet att öppna, expandera eller göra databaser där information lagras på nätet.
 • Du har inte behörighet att utföra åtgärder, "spam" eller använda webbplatsen eller information och tjänster i syfte att sälja eller på annat sätt affärsmässig art, kontakta ett antal personer utan deras begäran eller samtycke, eller skicka kedjor av oönskade elektroniska meddelanden utan samtycke, eller använd distributionslistor som kan nås via Internet.

Varje överträdelse av bestämmelserna i detta avsnitt ska betraktas som intrång i rättigheter som ägs av DMG och är lagligt etablerade för detta ändamål som kan leda till civila, administrativa eller kriminella straf och kommer att åtalas som detta.

Äganderätt

All information som finns på denna webbplats, inklusive bilder, grafisk design eller datakoder, varunamn, varumärken och logotyper, bland annat, är privat egendom av DMG. Det motsvarar den exklusiva utövande av nyttjanderätten till den immateriella rättigheter i någon form, och särskilt rätten till reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och förändring. DMG ger inte, helt eller delvis, någon licens eller tillstånd till användare i termer av rättigheter av immateriella rättigheter på nätet.

DMG garanterar att innehållet, inklusive immateriella rättigheter, inte är olagligt eller bryter mot regler. Därför innehållet på webbplatsen har inte främlingsfientliga, pornografiskt, diskriminerande, rasistiska tecken, eller på något sätt förleda handlingar av våldsam karaktär. Dessutom kan DMG vidta rättsliga åtgärder som anses lämpliga för att förhindra brott mot lag eller moraliskt beteende.

Reproduktion, kopiering, distribution, ändringar eller överföring av information på nätet anses vara ett brott mot upphovsrättslagen, som inte är godkännt av DMG eller är juridiskt tillåtet.

Exkludering av garantier och ansvar

När det gäller undantag av garantier och ansvar, är DMG ansvarar inte för:

Skador av något slag som kan orsakas av produkter eller tjänster som tillhandahålls eller erbjuds av tredje part eller enheter via Internet, och i synnerhet:

 • brott mot lagen, moral och goda seder och den allmänna ordningen, eller användning av produkter och / eller tjänster som erbjuds så slarvig eller olämpliga eller för olagliga för syften eller effekter som strider mot bestämmelserna i dessa allmänna eller i gällande villkor om förhållandena är tillämpliga.
 • kränkning av rätten av immateriella rättigheter.
 • brott mot tystnadsplikten.
 • kränkning av heder, personlig och familjär integritet som förstör intrycket för personer, och brott mot lagar som rör skydd av barn och ungdomar.
 • utföra handlingar av illojal konkurrens.
 • bedriva olaglig reklam eller utföra brott eller handlingar av pornografisk karaktär.
 • laglöshet eller brist på sanningsenlighet, noggrannhet, tillförlitlighet, relevans, aktualitet och fullständighet av innehållet och information som överförs eller görs tillgänglig för användarna, bland annat information och tjänster från tredje part eller från användare via Internet.
 • funktionsfel eller defekt hos prestanda eller uppsägning av avtal med tredje part för tillhandahållande av tjänster via Internet.
 • Brist på kunskap av alla användare eller imitation av en annan användare.

DMG är bara ansvarig för sina egna tjänster och innehåll med direkt ursprung från DMG och identifieras med DMG:s upphovsrätt som ett varumärke eller annan immateriell egendom av densamma.

Skador som uppståt av något slag till följd av användaren är obehörig, som kan ge skador på villkor, egenskaper och användningsförhållanden på webben och de tjänster som erbjuds.

Skador av något slag som kan bero på att det finns felaktigheter gäller tillgång eller användning av webbplatsen, liksom tillgång till eller användning av tjänster eller innehåll, men DMG förbinder sig att undvika, uppdatera eller korrigera sådant innehåll. Den förpliktelse exkluderas ansvar vid bristande tillgänglighet eller kontinuitet nät och tjänster, och om det finns några brister i tillgång till olika platser där tjänsterna erbjuds.

Skador av något slag som kan överföras från informationen på hemsidan. På denna hemsida kan du se länkar. Syftet med "länkar" som visas på sidan är endast informativ och DMG har inget ansvar i förhållande till denna. Användaren är ansvarig genom att acceptera tillgång till sidor som dyker upp via "länk". Därför DMG ansvarar inte för:

 • tillgänglighet, funktion eller kontinuitet i länkade webbplatser.
 • kvalitet, laglighet, tillförlitlighet, giltighet, grundlighet och / eller äktheten av innehållet på länkade sidor.
 • underhåll, tillhandahållande eller överföring av innehållet på länkade sidor.

DMG kan inte ta något ansvar enligt skador av något slag som kan bero på att det finns virus i datasystemet, elektroniska dokument eller filer som tillhör användare. På samma sätt, förekomst av virus i de tjänster som tillhandahålls av tredje part via nätet, upphov till förändringar i datasystemet, elektroniska dokument eller filer av användare.

DMG medger inget ansvar, under några omständigheter, inklusive försumlighet, förlust av affärer, förlust av användning, förlust av vinst, förlust av data, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador till följd av tillgång till eller användning av webbtjänster, som annars skulle omfattas därav.

Skador till följd av den brist på kunskap som en ikke auktoriserat tredjepart kan ha av bakgrund, egenskaper och förutsättningar för tillgång och användning som användarna gör på nätet, och information och tjänster, och bristen av användarnas skyldigheter i förhållande till personuppgifter.

När det gäller begränsning, avböjer DMG alla garantier när det gäller webbtjänster, direkta, indirekta eller föreskrivna, men inte begränsat till implicita garantier om säljbarhet eller lämplighet för särskilda ändamål och obligatoriska skyddsgarantier till normalt underhåll, leverans eller överföring av innehållet i den här webbsida.

Användning av Cookies

DMG och närstående företag äger cookies på webben, som är där för att förbättra användarupplevelsen och för att erbjuda de bästa tjänsterna.

När du surfar i vår hemsida godkänner du användandet av cookies på de allmänna villkoren: Cookies policy.

Cookies är små datafiler som Internetservern skickar till den enhet som du ansluter till Internet och spara den. Detta är relaterat till webbläsaren, och i sig inte ger någon personlig information. Cookies kan inte skada enheten, och de är mycket användbara, de hjälper oss att identifiera och lösa problem.

Du kan läsa instruktionerna för stänga av installationen av cookies i vissa delar av "Hjälp" från webbplatsen för varje webbläsare.

Varaktighet och uppsägning

Tillgång till och användning av nätet är i princip hur länge som helst. Ändå DMG reserverar sig rätten att säga upp eller avbryta tillgång till och användning av webbplatsen när som helst. När det är möjligt, kommer användaren att informeras innan man avvecklar eller upphäver åtkomst och / eller användning av webben.

Skadestånd

Användaren samtycker uttryckligen till att ersätta DMG och resten av dess samarbetspartners, anställda, chefer, agenter, leverantörer och licensgivare informationstjänster eller tjänst, for eventuelle skador (inklusive avgifter och kostnader för advokat) i samband med brott mot dessa allmänna villkor och särskilda villkor som gäller. Dessutom godkänner användare att samarbeta med DMG att försvara sina intressen i de fall där kravet görs eller det börjar göra gällande innan några rättsliga eller administrativa tvister startar. Användaren samtycker till att göra sitt bästa för att förhindra eller möjligen minska de skadliga effekter som det kan få för DMG .

Tillämplig av lag och jurisdiktion

Alla villkor är etablerade för spansk lag. DMG och användaren håller sig till dessa lagar i bestämmelser som gäller enligt spansk lag, och eventuella klagomål som framförts till domstol. I händelse av att användaren har sin hemvist utanför det spanska territoriet, DMG och användaren lämnar anspråk på att bestrida den dom som motsvarar domstolen i Alicante (Spanien).

Copyright

© Copyright DMG VIP LIMOUSINES S.L. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera. Alla rättigheter reserverade.

Dataskyddspolitik

DMG säkerställer i enlighet med lag 15/1999, av den 13 december, skydd av personuppgifter. Denna lag syftar till att säkerställa och skydda, med avseende på behandling av personuppgifter, offentliga friheter och enskilda personers grundläggande rättigheter, och särskilt deras ära och personliga och familje integritetsskydd.

Användaren ska alltid informeras om syftet av insamling av datauppgifter i att behandla och om att det finns en fil som är behörigt deklarerat i byrån för dataskydd. När vissa uppgifter insamlats för ett syfte, blir sedan bortagit med alla rättsliga garantier.

Vi vill informera er om att det finns vissa delar i formulär som måste fyllas i: obligatoriska (markerade med en asterisk) för att tillmötesgå deras begäran. Som vanligt är det frivilligt införande av data i de återstående fälten.

Användaren ska kunna förstå att fylla i formuläret och skicka den begärda informationen som bevis på att den information som beskrivs i detta pressmeddelande har blivit läst och uttryckligen accepterat och ger därför sitt uttryckliga samtycke till behandlingen av personuppgifter i enlighet med syftet som förklaras.

I de fall där man genom den här sidan köper en tjänst, informerar vi dig om att data som samlats in kommer att införlivas i en automatiserad eller manuell fil som skapats på ansvar av DMG om sina kunder och potentiella kunder, för att möjliggöra att fortsätta rekryteringsprocess som inleddes och förbättra det.

DMG har antagit tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs av gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Detta har fastställts av alla medel och mekanismer som behövs för att förhindra förändring, förlust, missbruk, behandling och obehörig åtkomst eller stöld med tanke på tillståndet i tekniken.

När det gäller överföring av personuppgifter till tredje part, att användare med allmänna personuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part, utom i de fall då överlåtelsen, i enlighet med lagstadgad skyldighet eller dessa fall där det finns ett avtalsförhållande anpassad behandling för tillhandahållande av en viss tjänst. I vilket fall som helst bör användare vara medvetna om att det rör sig om en överlåtelse av denna typ inträffar, kommer det att ske först när de har fått uttryckligt medgivande från användaren.

Slutligen informerar vi att lag 15/1999, den 13 december, skydd av personuppgifter ger de berörda parterna möjlighet att utöva sina rättigheter till tillgång, rättelse, annullering och opposition till den rättsliga och reglerande bestämmelser skyddet av personuppgifter. Utövandet av dessa rättigheter är att begära skriftligt till den e-postadress reservas@alicanteviptransfer.com

EN- This website uses Cookies. ES- Este sitio web utiliza Cookies. FR- Ce site utilise des Cookies. DE- Diese Website Cookies verwenden. SV- Denna webbplats du använder Cookies. NO- Dette nettstedet du bruker Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies