Transfers VIP en Alicante

Juridiske Termer

Home »  Juridiske Termer

Juridiske Termer

Ansvarsfraskrivelse

Bedriftsidentifikasjon

Generell informasjon i forbindelse med artikkel 10 i Lov 34/2002 av 11. juli, tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel.
Bedriftens navn på leverandøren av informasjonssamfunnet:

DMG VIP LIMOUSINES S.L.
Registrertadresse: C/ Félix Rodríguez de La Fuente Nº 10 - Par. Emp. Elche-Torrellano - 03203 Alicante-Spania
Registrert informasjon I handelsregisteret I Alicante: Volume 3641, Bok: 0, Folio 157, side A-132127, Inskripsjon 1
Skatteregistreringsnummer: B54664867
E-postadresse: reservas@alicanteviptransfer.com

Vilkår og betingelser for tilgang og bruk av nettet

Bruker

Brukeren, i øyeblikket deg, av dette nettstedet aksepterer og uttrykker fullt og helt hver av de generelle vilkår som er publisert av DMG VIP LIMOUSINES(heretter DMG). Tilgang på internett er med forbehold om aksept av forhold som kan gjelde der det er hensiktsmessig.

Modifikasjoner

DMG forbeholder seg retten til å endre, ensidig, når som helst uten forvarsel disse forholdene. I disse tilfellene skal det offentligjøres varsel så tidlig som mulig. Likeledes forbeholder DMG seg retten til å endre, ensidig, når som helst og uten forvarsel, presentasjon og konfigurasjon av nettet.

Tilgjengelighet

Nettstedet er designet og programmert i følge internasjonale retningslinjer for tilgjengelighet, som tilgjengeliggjør bruk for alle.

For å gjøre dette, har Internett blitt utviklet under overholdelse av World Wide Web Consortium, presentasjonen på Cascading Style Sheets, og med standard HTML-kode.

Tilgang til og bruk av nettsiden

Tilgang til og bruk av nettet er gratis for brukerne og krever ikke forhåndsregistrering generelt. Men for å få tilgang til og bruk av visse opplysninger og tjenester som tilbys via nettet kreves registrering.

Brukeren godtar reglene for bruk, samt å ikke gjøre tilgjengelig for en tredjepart ditt brukernavn og passord. I tillegg skal DMG informeres så raskt som mulig dersom det grunnet tap eller tyveri er fare for at en tredjepart har fått tilgang til ditt brukernavn og passord.

Begrensinger ved bruk

Når du har full tilgang til vår hjemmeside slik at du kan se all informasjon som finnes på siden, samt ta kopier til privat bruk, forutsettes det at innholdet forblir til din egen bruk og ikke gis til en tredjepart. Derfor:

 • Det er ikke tillatt å reprodusere ,kopiere, distribuere, modifisere, eller overføre informasjonen fra nettsiden, med mindre du har tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren eller det er lovlig adgang.
 • Man har ikke autorisasjon til å bruke informasjonen som finnes i nett for direkte salg eller andre kommersielle formål, sende uønskede meldinger til et flertall av mennesker uavhengig av formål, samt markedsføre på noen måte denne informasjonen.
 • Det er ikke tillatt å fjerne, ignorere eller manipulere opphavsrett og andre data som identifiserer rettighetene til DMG eller deres holdere, samt tekniske beskyttelsesenheter, digitale fingeravtrykk eller andre beskyttelsesmekanismer.
 • Du er ikke autorisert til å demontere, dekomprimere eller gjøre om databasene hvor informasjonen er lagret på nettet.
 • Du er ikke autorisert til å utføre handlinger, "spamming" eller bruke nettstedet eller informasjon og tjenester med salg som formål eller av annen kommersiell art, kontakte en rekke mennesker uten deres anmodning eller samtykke, eller sende kjeder av uønskete elektroniske meldinger uten samtykke, eller bruke distribusjonslister som kan nås via Internett.

Eventuelle brudd på bestemmelsene i denne paragraf, skal anses som brudd på åndsverksrettighetene som eies av DMG og er lovlig etablert for dette formålet,og kan føre til sivilt, administrativt eller kriminelltstrafferetslig ansvar og vil forfølges som dette.

Innholdets eierskap

All informasjon som finnes på dette nettstedet, inkludert bilder, grafisk design eller datakoder, varenavn, varemerker og logoer, blant andre, er intellektuell eiendom tilhørende DMG. Det tilsvarer den eksklusive utøvelse av utnyttelsesretten til nevnte åndsverk i enhver form, og særlig rettighetene til reproduksjon, distribusjon, offentlig kommunikasjon og endring. DMG gir ikke, hverken helt eller delvis, noen form for lisens eller autorisasjon til brukere på når det gjelder rettighetene til intellektuell eiendom på nettet.
DMG garanterer at innholdet, inkludert intellektuell eiendom, ikke er ulovlig eller krenker forskrifter. Derfor vil innholdet på nettsiden ikke ha fremmedfiendtlig, pornografisk, diskriminerende, rasistisk karakter, eller på noen måte oppfordre til handlinger av voldelig karakter. I tillegg kan DMG vedta juridiske tiltak som anses hensiktsmessige for å hindre enhver form for strid med lov eller moralsk oppførsel.

Reproduksjon, kopiering, distribusjon, endringer eller overføringer av informasjon på nettet er ansett som brudd på åndsverksloven, med mindre det er godkjent av DMG eller er juridisk tillatt.

Utelukkelse av garantier og ansvar

Når det gjelder utelukkelse av garantier og ansvar, er DMG ikke ansvarlig for:

Skader av noe slag som kan være forårsaket av produkter eller tjenester levert eller tilbudt av tredjeparter eller enheter via Internett, og særlig:

 • brudd på loven, moral og gode skikker og offentlig orden, eller bruk av produkter og / eller tjenester tilbudt så uforsiktig eller feilaktig, eller ulovlig formål eller virkninger i strid med bestemmelsene i disse generelt eller i de gjeldende vilkår dersom forholdene er aktuelt.
 • krenkelse av rettighetene til åndsverket.
 • brudd på taushetsplikt.
 • krenkelse av ære, av personlig og familiært privatliv samtbilde av personer, og brudd på lover knyttet til beskyttelse av barn og unge.
 • utføre handlinger av urettferdig konkurranse.
 • drive ulovlig reklame eller utføre en forbrytelse eller handlinger av pornografisk karakter.
 • lovløshet eller mangel på sannferdighet, nøyaktighet, pålitelighet, relevans, aktualitet og fullstendighet av innholdet og informasjonen som overføres eller gjøres tilgjengelig for brukerne, herunder informasjon og tjenester fra tredjeparter eller av brukerne gjennom Internett.
 • svikt eller defekt i ytelse eller oppsigelse av kontrakter med tredjeparter for levering av tjenester gjennom Internett.
 • manglende kunnskaper hos enhver bruker eller etterligning av en annen av brukeren.

DMG er bare ansvarlig for sine egne tjenester og innhold som direkte stammer fra DMG og er identifisert med DMG sin Copyright som et varemerke eller intellektuell eiendom av det samme.

Skader av noe slag som et resultat av bruk fra uautoriserte tredjeparter av type, forhold, egenskaper og omstendigheter for bruk somgjøres på nettet og tjenestene som tilbys.

Skader av noe slag som kan skyldes at det foreligger feil i tilgang til eller bruk av nettstedet, samt tilgang til eller bruk av tjenester eller innhold, selv om DMG forplikter seg til å unngå, oppdatere eller korrigere slikt innhold . Det vil si at forpliktelsen utgår ved mangel på tilgjengelighet eller kontinuitet av nettet og tjenester, samt om det foreligger svikt i tilgang til ulike nettsider hvor tjenester tilbys.

Skader av noe slag som kan være overført fra opplysningene på hjemmesiden. På denne nettsiden kan du se lenker eller "linker". Formålet med "linker" som vises på siden er rent informative, og DMG har ingen ansvar i forhold til disse.Bruker er selv ansvarlig ved å akseptere tilgang til sider som dukker opp via "linker". Derfor er DMG ikke ansvarlig for::

 • tilgjengelighet, drift eller kontinuitet av de koblede nettsteder.
 • kvalitet, lovlighet, pålitelighet, brukervennlighet, gyldighet, grundighet og / eller ektheten av innholdet på lenkede nettsteder.
 • vedlikehold, levering eller overføring av innholdet på lenkede nettsteder.

DMG aksepterer heller ikke ansvar i henhold til skader av noe slag som kan være på grunn av eksistensen av virus i datasystemet, elektroniske dokumenter eller filer tilhørende brukerne. Tilsvarende tilstedeværelse av virus i tjenestene som tilbys av tredjeparter gjennom nettet, som forårsaker endringer i datasystemet, elektroniske dokumenter eller filer til brukerne.

DMG erkjenner ikke ansvar, under noen omstendigheter, inkludert uaktsomhet, tap av forretning, tap av bruk, tap av fortjeneste, tap av data, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som følge av tilgang til eller bruk av webtjenester, som ellers faller innenfor omfanget derav.

Skader som følge av kunnskapen som kan ha uautorisert bakgrunn, egenskaper og omstendigheter for tilgang og bruk som brukerne gjør på nettet, og den informasjon og tjenester, samt unnlatelse av brukere sine forpliktelser i forhold til personlige data.

Når det gjelder ansvarsbegrensning, fraskriver DMG alle garantier angående webtjenester, direkte, indirekte eller lovbestemt, herunder, men ikke begrenset til implisitte garantier for salgbarhet og egnethet til bestemte formål og obligatoriske garantier for beskyttelse til standard vedlikehold, levering eller overføring av innholdet på lenkede nettsteder.

Bruk av cookies

DMG og samarbeidende selskaper eier kapsler på nettet, som er der for å forbedre brukeropplevelsen og for å tilby de beste tjenestene.

Når du blar gjennom vår nettside, aksepterer du bruk av informasjonskapsler på de generelle vilkår:Cookies Policy.

Cookies er små datafiler som Internett-serveren sender til enheten du kobler til Internett og arkiverer den. Denne er knyttet til nettleseren, og gir i seg selv ikke personopplysninger. Cookies kan ikke skade enheten, og de er svært nyttig dade hjelper oss med å identifisere og løse feil.

Du kan lese fremgangsmåten for å deaktivere installasjon av cookies i deler av "Hjelp" fra nettsiden til hver nettleser.

Varighet og oppsigelse

Tilgang til og bruk av nettet er i prinsippet på ubestemt tid. Likevel vil DMG forbeholde seg retten til å avslutte eller suspendere tilgang og bruke av nettsiden til enhver tid. Når det er mulig, viloppsigelse eller suspensjon av tilgang og / eller bruk av Internett varsles.

Skadeserstatning

Brukeren samtykker uttrykkelig i å erstatte DMG og resten av dets samarbeidspartnere, ansatte, direktører, agenter, informasjonsleverandører og lisensgivere eller service, foreventuelle skader (inkludert avgifter og kostnader advokatutgifter) som oppstår ved brudd på disse generelle vilkår eller de spesielle vilkår som gjelder. Der det er hensiktmessig samtykker også bruker i å samarbeide med DMG i å forsvare deres interesser i tilfeller der krav er gjort eller det begynner å påberope seg noen rettslige eller administrative tvister. Brukeren samtykker i å gjøre sitt beste for å unngå eller eventuelt redusere de skadelige effekter som det kan ha for DMG.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Alle vilkår er underlagt spansk lov. DMG og brukeren, retter seg etter de lover å regler som gjelder i følge spansk lov, og eventuelle tvister sendes til domstolene. I tilfelle at brukeren er hjemmehørende utenfor den spanske territorium, skal DMG og brukeren sender inn krav til tvistedomstol som tilsvarer domstol i Alicante (Spania).

Copyright

© Copyright DMG VIP LIMOUSINES S.L. Den totale eller delvis kopiering. Alle rettigheter reservert

Databeskyttelse politikk

DMG sikrer i samsvar med lov 15/1999, av 13. desember beskyttelse av personopplysninger. Denne loven har som mål å sikre og beskytte, med hensyn til behandling av personopplysninger, offentlige friheter og grunnleggende rettigheter til enkeltpersoner, og spesielt deres ære og personlige og familiens privatliv.

Til enhver tid skal det bli informert om innsamling av data i den hensikt behandling og eksistensen av en fil er behørig deklarert i Direktoratet for databeskyttelse. Hvis formålet med informasjonsinnsamlingen er oppnådd, vil informasjonen bli behørig eliminert i samsvar med alle juridiske garantier.

Vi informerer deg om at det er visse felt i skjemaer som må fylles ut: obligatorisk (merket med en stjerne) for å kunne imøtekomme deres anmodning. Som vanlig er det frivillig inkludering av data i de resterende feltene.

Brukeren bør vite at å fylle ut skjemaet og sende den forespurte informasjon tilsier at informasjonen beskrevet i denne kunngjøringen har blitt lest og uttrykkelig akseptert og derfor gir sin utvetydige og uttrykkelig samtykke til behandling av personopplysninger i samsvar med formålet forklart.

I tilfeller hvor man gjennom denne siden, går til innkjøp av tjenester, informerer vi deg om at dataene som samles inn vil bli innarbeidet i en automatisert eller manuell fil opprettet under ansvar av DMG sine kunder og potensielle kunder, for å tillate å fortsette rekrutteringsprosessen initiert og avgrense den.

DMG har vedtatt sikkerhetstiltak tekniske og organisatoriske tiltak som kreves av gjeldende lovgivning om vern av personopplysninger. Det har blitt etablert ordninger som er nødvendige for å forhindre endring, tap, misbruk, behandling og uautorisert tilgang eller tyveri av samme gitt status for teknologi.

Med hensyn til overføring av personopplysninger til tredjepart, vil brukere med generelle personlige data ikke utleveres til tredjepart, bortsett fra i de tilfeller hvor overføring i medhold til lovbestemt plikt eller i de tilfeller hvor det foreligger et kontraktsforhold tilpasset handling for å gi en bestemt tjeneste. I alle fall bør brukerne være oppmerksomme på at i tilfelle et oppdrag av denne typen oppstår, vil det skje bare når de har fått uttrykkelig samtykke fra brukeren.

Til avslutning følges lov om personopplysninger nr 15/1999 av 13. desember, i henhold til beskyttelse av personopplysninger gies interesserte parter mulighet til å utøve sine rettigheter for tilgang, retting, sletting og motstand mot de juridiske og regulatoriske regler for beskyttelse av personopplysninger. Utøvelsen av disse rettighetene gjøres er skriftlig til e-postadressen. reservas@alicanteviptransfer.com

EN- This website uses Cookies. ES- Este sitio web utiliza Cookies. FR- Ce site utilise des Cookies. DE- Diese Website Cookies verwenden. SV- Denna webbplats du använder Cookies. NO- Dette nettstedet du bruker Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies